​គ្រូពេទ្យ Cambodia

​គ្រូពេទ្យ Cambodia
​វេជ្ជបណ្ឌិត​ទំនាក់ទំនង Cambodia
​វេជ្ជបណ្ឌិត​ទូរស័ព្ទ Cambodia
​ឱសថស្ថាន Cambodia
​ពែទ្យធ្មែញ Cambodia
​គ្រូពេទ្យ Cambodia

​វេជ្ជបណ្ឌិត​ទំនាក់ទំនង

 • ​គ្រូពេទ្យ Bahal
 • ​គ្រូពេទ្យ Batdambang
 • ​គ្រូពេទ្យ Bon Bu Pa
 • ​គ្រូពេទ្យ Bong Long
 • ​គ្រូពេទ្យ Chiphu
 • ​គ្រូពេទ្យ Kampong Cham
 • ​គ្រូពេទ្យ Kampong Rou
 • ​គ្រូពេទ្យ Kampong Saom
 • ​គ្រូពេទ្យ Kampong Thum
 • ​គ្រូពេទ្យ Kampot
 • ​គ្រូពេទ្យ Kanteanphlea
 • ​គ្រូពេទ្យ Kaoh Rompot
 • ​គ្រូពេទ្យ Kaoh Rong
 • ​គ្រូពេទ្យ Kaoh Rung
 • ​គ្រូពេទ្យ Kompong Som
 • ​គ្រូពេទ្យ Kracheh
 • ​គ្រូពេទ្យ Loiet
 • ​គ្រូពេទ្យ O Pyam
 • ​គ្រូពេទ្យ Paoy Pet
 • ​គ្រូពេទ្យ Peam Kay
 • ​គ្រូពេទ្យ Phnum Penh
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Bos
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Changkrang
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Cheung Kruk
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Chrouy Kaoh
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Damnak Chang Aeur
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Pradak
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Puok Chas
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Thmei
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Thnal Krabei
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Trapeang Totoem
 • ​គ្រូពេទ្យ Phumi Tuol Koki
 • ​គ្រូពេទ្យ Pouthisat
 • ​គ្រូពេទ្យ Siemreab
 • ​គ្រូពេទ្យ Sisophon
 • ​គ្រូពេទ្យ Takhmau